Aleksei Senchev

Web-developer

Skills: Yii, Symfony, PHP, MySQL, Javascript, AngularJS
aleksei.senchev@yandex.ru